O alianci

Zvyšování kvality a dostupnosti nutriční péče pro všechny pacienty trpící podvýživou spojenou s onemocněním nebo věkem, a to zejména prostřednictvím:

  • Zavedení celoplošného systému vyhledávání rizika podvýživy – nutriční screening.
  • Zvyšování informovanosti odborné i laické veřejnosti o problematice malnutrice.
  • Zlepšování dostupnosti správné nutriční péče na všech úrovních zdravotní péče.
  • Začlenění nutriční péče do léčebných standardů a postupů.
  • Sledování a vyhodnocování výskytu malnutrice jako ukazatele kvality zdravotní péče.
  • Edukace v otázkách výživy a nutriční péče v České republice včetně přednáškové a publikační činnosti.
  • Podpora státních programů a jejich náplň, které jsou v souladu s cíli sdružení.
  • Spolupráce na mezinárodní úrovni v souladu s hlavním posláním spolku
AVKV
SKVIMP
SNT ČAS
ČANT
RizikaMalnutrice.cz
AVKV
SKVIMP
SNT ČAS
ČANT
RizikaMalnutrice.cz